BG1 BG2

ธุรกิจของบริษัท

ลักษณะบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ 8 ประเภทดังต่อไปนี้

 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. การค้าหลักทรัพย์
 3. การจัดจำหน่วยหลักทรัพย์
 4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 5. การจัดการกองทุนรวม
 6. การจัดการกองทันส่วนบุคคล
 7. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 8. การจัดการเงินร่วมลงทุน

นอกจากนั้น ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

 1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าในระยะสั้นและเพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยจัดให้มีคณะกรรมการการลงทุนทำหน้าที่กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการกำหนดวงเงินและแผนกลยุทธ์
 2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 3 ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค มีทีมงานด้านการตลาดและด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

  นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บทวิเคราะห์และแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับนักลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่านทางแอพลิเคชั่นด้วยโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการตัดสินใจการลงทุน นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วางเงินไว้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อการชำระราคาเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบัญชีลูกค้า จำนวน 68,150 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีการซื้อขาย (Active) อยู่ทั้งสิน 25,135 บัญชี

  บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

  หน่วย : ล้านบาท

  มูลค่าการซื้อขาย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 12,259,772.49 9,997,371.75 10,193,179.07
  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 556,486.51 768,097.75 946,111.84
  มูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ 360,416.55 539,076.30 632,781.88
  ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 1.65 2.76 3.11

  นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

  บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรับลูกค้าและพิจารณาวงเงินให้กับลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมของฐานะทางการเงิน เพื่อประเมินการบริการที่จะนำเสนอแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีการพิจารณาอนุมัติวงเงินและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุนผู้ซึ่งดูแลลูกค้ามีหน้าที่ต้องทำความรู้จักลูกค้าและประเมินก่อนการนำเสนอบริการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินข้อจำกัดของลูกค้าทั้งในด้านการลงทุน เงื่อนไข และรูปแบบการลงทุน

  ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและอนุมัติวงเงินโดยมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการเตรียมการสำหรับนโยบายเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ เพื่อรองรับนโยบายหลักของการกำกับดูแลสถาบันการเงินของทางการในการพิจารณาการรับลูกค้า

  อำนาจ

  บริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การพิจารณามีความถูกต้อง เหมาะสม รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตารางต่อไปนี้

  วงเงินอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ไม่เกิน 2 ล้านบาท ผู้จัดการสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารสูงสุดของสาขา หรือสูงกว่า
  ไม่เกิน 20 ล้านบาท ผู้บริหารสูงสุดสายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า
  ไม่เกิน 30 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า
  ไม่เกิน 150 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสูงกว่า
  150 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  3. ผู้บริหารสูงสุดของสายตราสารทุน
  4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
  5. ผู้บริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง

  การอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาวงเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการมีการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้องกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

  นโยบายการกำหนด Margin ของหลักทรัพย์

  นโยบายการกำหนดอัตรา Margin ของหลักทรัพย์โดยจะกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการดีและมีสภาพคล่องในการซื้อขาย บริษัทฯ จะมีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อพร้อมอัตรา Margin เริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ตามช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรา Margin เริ่มต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินให้กู้ยืมในบัญชี Margin ในระบบ Credit Balance คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุดสายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง ให้ถือเป็นมติเมื่อกรรมการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของกรรมการดังกล่าว และจะทำการทบทวนอัตรา Margin เริ่มต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือพิจารณาเป็นกรณีให้ทันต่อเหตุการณ์

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรา Margin เริ่มต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

  กลุ่ม Initial margin rate (%)
  A 50
  B 60
  C 70
  F 100
  N 100
  หมายเหตุ :
  - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จัดเป็นหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ และนำมาเป็นหลักประกันได้ (Marginable Securities) ตามอัตราในตารางข้างต้น
  - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม N จัดเป็นหุ้นที่ไม่ให้ซื้อในบัญชี Margin และไม่รับเป็นหลักประกัน (Non-Marginable Securities)
อ่านเพิ่มเติม..