BG1 BG2

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการที่บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันกาลระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้
  1. ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
  2. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
  3. สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีอิสระ
  4. สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
  5. สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
  6. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
   • เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
   • แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
   • การจัดสรรเงินปันผล
   • การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
   • การลดทุนหรือเพิ่มทุน
   • การอนุมัติรายการพิเศษ
   • เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมหนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
 3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมโดยจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด
 4. กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
 5. ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
 7. กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 8. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
 1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันดังนี้
  1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
  2. คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า  7 วัน ขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  3. บริษัทฯ ได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
  4. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
  5. บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  6. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ และจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
  9. หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน  ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
  10. ประธานในที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
  11. ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
  12. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยเฉพาะวาระที่สำคัญ  เช่น  การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
  13. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
  14. ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่สิทธิเห็นด้วยสิทธิไม่เห็นด้วยและสิทธิงดออกเสียง
  15. คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

  ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,113 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,571,307,709 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,571,336,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

 2. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
  บริษัทฯ มีนโยบาย และกฎระเบียบ ข้อกำหนด ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทำการ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ เช่น
  • บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Watch List, Restricted List และ Research List ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ - บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและมาตรการในการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในของลูกค้า (Chinese Wall)
  • บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป
  • บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย
  • บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีฝ่ายบริหารและพนักงานมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือขององค์กรกำกับดูแลภายนอกที่กำหนด
 3. นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ
  • กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะยังคงปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม และรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคตโดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่การปรับโครงสร้างกิจการเป็นผลสำเร็จ (“ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต”)
  • ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
  • ห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน และภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
 4. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ เช่น นั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใสเที่ยงธรรมเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
  • ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทแม่ และคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
 5. นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
  • มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

   บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในระดับเดียวกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการโดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

   นอกจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯโดยอนุโลม และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
  • นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

   บริษัทฯ ในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงถือปฏิบัติตาม หลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว และตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคตโดยให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

   ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่ จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิมสายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ หากขนาดของรายการมีสาระสำคัญ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคตและตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม

   ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้ นผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันดังนี้

 1. นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย
  บริษัทฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศ และพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมออีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน
 2. นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
  บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและมีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม
 3. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้วนายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่องมีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้วยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน
 4. นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
  บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคลากรมีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูล ของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ
 5. นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
  • ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
 6. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบอย่างมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกรายรวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้าและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วยุติธรรมและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้
 7. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และซื้อขายตราสารอนุพันธ์รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและหัวหน้าทีมการตลาด
 8. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ
 9. นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
  บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือการซื้อสินค้าและบริการในการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ
 10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  • บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด - บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของ บริษัทฯ หรืองานที่ทำขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้นผู้ประดิษฐ์ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
  • ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 11. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชั่น) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
  • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
  • ส่งเสริมการสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
  • จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
  • จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
  • กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบ หรือรับของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระทำไป เพื่ออำนวยความสะดวกหรือ เพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  • กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
  • กำหนดให้การให้เงินบริจาค เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • จัดให้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคมหอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
 12. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม
  บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศาสนา และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม
 13. นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปกป้องทรัพย์สินของ บริษัทฯ มิให้เสียหายหรือสูญหาย
  • ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิดความเสียหายหรือสูญหาย บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
  • ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
  • ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ  เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ และห้ามบันทึกคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 14. นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  • ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • บริษัทฯ มีนโยบายบริหารการจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบโดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

 1. การเปิดเผยข้อมูล
  1. กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  2. กำหนดให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ร้องขอ
  3. กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
  4. ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอมีดังนี้
   • ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ
   • งบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่างๆ
   • รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร
   • ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
   • นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
   • ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ
   • รายการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
   • รายการสำคัญที่เกี่ยวกับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
   • จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
  5. กำหนดให้จัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
  6. กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
  7. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนหรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ
  8. กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในรายงานประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
  9. กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบและลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  10. กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงกำหนดให้กรรมการถือปฏิบัติตามตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยอนุโลม และรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษัทแม่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
 2. รายงานของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงจัดให้มีรายงานเรื่องของงบการเงิน ให้แก่บริษัทแม่ เพื่อนำไปจัดทำงบการเงินรวมและเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลม และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต

  ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เพียงพอในการถ่วงดุลกันในจำนวนที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนดโดยทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายตรวจสอบและกำกับดูแลและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และครบถ้วน และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ได้แก่นายชวาลา เทียนประเสริฐและ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์และ/หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

 3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน ทั้งในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgsec.co.th และผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ รวมทั้ง ช่องทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  นอกจากนี้  เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1018 หรือที่ E-mail address : PR-CGS@countrygroup.co.th
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1300-11

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงโดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
  1. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่มากกว่า 15 ท่านโดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ
  2. คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
   บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสร ะจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดโดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
 2. คณะกรรมการชุดย่อย
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  • ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
   คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบายพิจารณาอนุมัติและทบทวนกลยุทธ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ1 ครั้งโดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
  • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
   • จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   • ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทแม่ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าและการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
   • การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญและจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
   • ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
   • กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
   • กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว ได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบและให้สำเนาส่งสายตรวจสอบและกำกับดูแลทุกครั้ง
  • จริยธรรมธุรกิจ
   ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ลูกค้าผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วยโดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
  • ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
   บริษัทแม่ มีนโยบายที่จะกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯให้เป็นเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทแม่เอง และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวมทั้งด้านการเงินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในดังนี้
   • กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาทั้งงบการเงินรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี
   • กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
   • กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
   • กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
   • มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
   • คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสม
   • คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีพร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจำทุกเดือนในแต่ละปี เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนสำหรับการประชุมทุกครั้งได้ โดยสะดวกอีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานของบริษัทแม่

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานกรรมการบริหารและจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

  ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปรายและระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและขอข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายหรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

  ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ให้ข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท

  กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกครั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงานปัญหาและอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นบริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบในกรณีที่ บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานและมีกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหารดังนี้
  1. สรุปและนำเสนอกฎระเบียบประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริหารและผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
  2. ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  3. กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแก้ไขในอนาคต
  4. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและคู่มือกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมความรู้ในตราสารอนุพันธ์ ได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากลูกค้าในการขอใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจากการจัดกิจกรรมออกบูธเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้


ปี 2555 - TFEX on Spot Daily ในการออกบูธ Money Expo กรุงเทพฯ
ปี 2556 - ชนะเลิศ TFEX Broker Champion ในการออกบูธ Money Expo เชียงใหม่
- รองชนะเลิศ TFEX Broker Champion ในการออกบูธงาน SET in the City2013
ปี 2557 - ชนะเลิศ TFEX Broker Champion ในการออกบูธ Money Expo กรุงเทพฯ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 TFEX Broker Championในการออกบูธงาน SET-TFEX Online Investor Fair
- รองชนะเลิศอันดับ 2 TFEX Broker Champion ในการออกบูธงาน Money Expo Korat
- รองชนะเลิศ TFEX Broker Champion ในการออกบูธงาน SET in the City 2014
ปี 2558 - รองชนะเลิศอันดับ 2 TFEX Broker Championในการออกบูธงาน SET-TFEX Digital Investor Fair
- รองชนะเลิศอันดับ 2 TFEX Broker Champion ในการออกบูธงาน SET in the City 2015